imprimir
Categoría: novas
Visitas: 353

A Corporación da Baña, en sesión ordinaria celebrada o 6 de outubro de 2021, aprobou a seguinte declaración institucional

Os Concelleiros da Corporación da Baña, Manifestamos:

1°) Que existe entre a cidadania dos nosos concellos unha fonda preocupación polo elevado

número de proxectos de parques eólicos previstos nos nosos territorios.

2°) Esta preocupación ten unha vertente relacionada co impacto medioambiental dos parques proxectados,varios deles nas proximidades de nucleos habitados e que ademais se veñen a sumar Aos xa existentes. Neste sentido é de especial preocupación a escasa distancia minima aos Núcleos de poboación que establece a lexislación (500 metros), asi como a fragmentación en tódolos proxectos de parques que, en realidade,amosan unha continuidade e que comparten Infraestruturas polo que deberian ser considerados un único parque,ou como pouco de tramitación estatal

3°) Por outra banda. Dende a perspectiva económica, a lexislación actual non posibilita que a poboación rural se beneficie dunha maneira xusta da presenza desta industria nos seus territorios. Ao contrario do que acontece noutros paises non existen mecanismos que compensen a asimetria existente no poder de negociación entre promotores eólicos e veciñanza, sobrevoando nas negociacións a ameaza de expropiación pola declaración de interese público por parte da propia Administración. É particularmente preocupante que só os propietarios dos terreos directamente afectados reciban algún tipo de compensación, en calquera caso insuficiente, mentres que o resto de veciños que soportan os custes ambientais non teñen ningún beneficio económico directo.Nese sentido, a compensación que recibimos os concellos polo Fondo de Compensación Ambiental, derivado do canon eólico, é totalmente insuficiente.

4°) A percepción maioritaria é que as poboacións rurais estamos a soportar en exclusiva os custos ambientais da produción de enerxia eólica, mentres que os beneficios que permanecen no territorio son minimos.

5°)A carencia dunha avaliación ambiental estratéxica, a non ampliación de rede Natura 2000,a non utilización de ferramentas ,como o catálogo de humedales,e a escasa catalogación do patrimonio natural,fai que turbeiras,brañas,brezales húmedos,bosques atlánticos…en resume hábitats que directivas europeas como a 92/43 da CEE ou a directiva marco da auga,consideran prioritarios,fai que estén en grave risco e se tramiten moreas de proxectos no noso territorio sobre eles.

Neste sentido solicitamos que: