Actividades previstas

 • Patinaxe artística
 • Tenis de mesa
 • Fútbol sala
 • Baloncesto
 • Baile moderno
 • Pilates
 • Tiro con arco
 • Xadrez
 • Karate

 

Obxectivos xerais destas escolas

 • Fomentar a actividade física e deportiva, facendo especial fincapé en aspectos como a participación e a diversión do alumnado.
 • Favorecer a maduración e o desenvolvemento biolóxico, psicolóxico e social dos nenos e nenas.
 • Desenvolver a capacidade de tomar decisións individuais e colectivas con relación á execución motriz, de acordo coa observación e percepción do xogo e a súa relación cos diversos obxectivos que hai que cumprir.
 • Favorecer o desenvolvemento da actividade física como medio para manter a saúde e a interacción social.
 • Fomentar que os nenos e nenas se relacionen cos demais e aprendan a respectar as normas.
 • Posibilitar o desenvolvemento de actitudes positivas cara ao propio corpo e ás súas manifestacións lúdicas, artísticas e deportivas.
 • Potenciar os valores educativos e formativos do deporte: compañeirismo, convivencia, esforzo, deportividade, respecto, superación, autoestima, traballo en equipo, etc.
 • Desenvolver as capacidades e habilidades instrumentais que perfeccionen e aumenten as posibilidades de movemento do alumnado.
 • Aceptar os demais, recoñecendo o feito de gañar ou perder como elementos propios do xogo.
 • Adquirir dominios técnicos, tácticos e xestuais propios de cada deporte.
 • Utilizar a práctica psico-deportiva como un elemento de primeira orde para a formación integral do/a neno/a e o desenvolvemento da súa personalidade.