O Concello da Baña comunica que xa está aberto o prazo de matrícula para o curso 2008 / 2009 da Escola de Música.

Podes anotarte nas oficinas municipais de 10:00 a 14:00 horas.

O inicio das clases terá lugar o martes 7 de outubro.

Cursos que se van impartir

 • Enderezo: Rúa das Dores, s/n
 • Horario: de luns a sábado de 17:00 a 20:00 h

Aula de informática

 • Iniciación (de 5 a 7 anos).
 • 1º - 2º - 3º - 4º Título de grao elemental (título oficial).
 • Preparación de cursos para acceder ao grao medio.

Especialidades que se van impartir

 • Saxofón
 • Clarinete
 • Frauta
 • Trompeta - Fliscorno
 • Trombón
 • Tuba - Bombardino
 • Percusión

Obxectivos do instrumento

 • Controlar o aire mediante a respiración diafragmática e os músculos que forman a embocadura para unha correcta emisión, afinación, articulación e flexibilidade do son.
 • Saber utilizar os reflexos de precisión necesarios para corrixir a afinación das notas e a calidade do son.
 • Coñecer as características e as posibilidades sonoras do instrumento e saber utilizalas, tanto na interpretación individual como en conxunto.
 • Demostrar unha sensibilidade auditiva para o control da afinación e o perfeccionamento do son.
 • Emitir un son estable, en toda a extensión do instrumento, e empezar a utizar o vibrato e os diferentes matices.
 • Interpretar un repertorio básico integrado por obras de diferentes épocas e estilos.

Obxectivos do grao

 • Ser conscientes da importancia da música como linguaxe artística e medio de expresión cultural.
 • Expresarse con sensibilidade musical e estética para interpretar e gozar da música das diferentes épocas e estilos.
 • Interpretar en público, con seguridade en si mesmos, para vivir a música como medio de comunicación.
 • Interpretar música en grupo e habituarse a escoitar outras voces ou instrumentos.
 • Ser conscientes da importancia do traballo individual e adquirir as técnicas de estudo que permitan a autonomía no traballo e a súa valoración.
 • Valorar o silencio como elemento indispensable para desenvolver a concentración, a educación interna e o pensamento musical.