INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

1. Información básica sobre protección de datos

RESPONSABLE:

Concello da Baña. NIF: P1500700H

CONTACTO:

981 886 501
Praza do Concello, s/n, 15863 A Baña (A Coruña)
Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

FINALIDADE: Prestación de servizos, envío de información

LEXITIMACIÓN: Prestación dos servizos solicitados, cumprimentos legais e consentimento da persoa interesada

PERSOAS DESTINATARIAS: Non se cederán datos a terceiros, salvo os necesarios a empregados/as, colaboradores/as e provedores/as para prestar os servizos e/ou por obrigacións legais.

DEREITOS: As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación ou supresión dos seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso o consentimento outorgado a través da páxina web e/ou sede electrónica, no enderezo Praza do Concello, s/n, 15863 A Baña (A Coruña) ou enviando un correo electrónico a Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

INFORMACIÓN ADICIONAL: Debe ler a información detallada sobre protección de datos máis abaixo.

2. Información detallada sobre protección de datos

Os datos persoais vinculados á páxina web e á sede electrónica responsabilidade do Concello da Baña respectan as esixencias do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (RXPD) e da Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD).

2.1 Quen é a persoa responsable do tratamento?

Datos do persoa responsable:

• RESPONSABLE: Concello da Baña
• NIF: P1500700H
• Enderezo: Praza do Concello, s/n, 15863 A Baña (A Coruña)
• Teléfono: 981 886 501

Datos do delegado de protección de datos:

• APDTIC PROFESIONALES, S.L.
Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.
O Concello da Baña é responsable de manter un rexistro das actividades de tratamento baixo a súa responsabilidade en cumprimento das obrigas establecidas no artigo 30 do RXPD.

2.2 Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

O Concello da Baña tratará os datos persoais das persoas interesadas, con carácter xeral, para:

1. Xestionar os diferentes procedementos administrativos e informar sobre a súa tramitación.
2. Verificar ou comprobar a exactitude dos datos persoais que as persoas interesadas declaren que xa constan en poder das administracións públicas ou que previamente xa se achegasen.
3. Realizar notificacións e tramitar recursos.
4. Xestionar peticións de información, suxestións, comunicacións en xeral e remitir boletíns informativos.

2.3 Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

O Concello da Baña está lexitimado para o tratamento dos datos de carácter persoal de acordo co principio de licitude do tratamento sinalado no artigo 6 do RXPD e, concretamente, para:

• Con carácter xeral, no caso da actividade de procedemento administrativo a base xurídica dos tratamentos será o cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos, tendo en conta a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común; a Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público; Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común, etc.

• En determinados supostos o tratamento virá lexitimado polo consentimento das persoas interesadas.

• En todo caso, a base da lexitimación recollerase nas cláusulas informativas básicas dispoñibles nos formularios de recollida de datos persoais.

2.4 A que persoas destinatarias se comunicarán os seus datos?

Os seus datos poderán ser comunicados, segundo a lexislación vixente e sempre que sexa necesario para a xestión do procedemento ou petición, a outras administracións públicas no exercicio das súas competencias, a entidades financeiras, a diarios oficiais, páxinas web ou taboleiros de anuncios do Concello da Baña para dar a publicidade legalmente esixida nos procedementos onde sexa necesaria. As cláusulas informativas básicas incluirán, en todo caso, as persoas destinatarias concretas dos datos.

2.5 Durante canto tempo conservaremos os seus datos persoais?

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres non solicite a súa supresión ou cancelación e sempre que resulten adecuados, pertinentes e limitados ao necesario para os fins para os que sexan tratados.

2.6 Realizaranse transferencias de datos a terceiros países?

Non se van producir transferencias internacionais de datos.

2.7 Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos persoais?

• Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando datos persoais seus ou non, a saber cales son, para que se usan, canto tempo se van gardar, a súa orixe e se se comunicaron ou se van comunicar a un terceiro.

• Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.

• Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos, incluído o dereito ao esquecemento.

• Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.

• Limitación do tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da súa mera conservación.

• Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e a poder transmitilos a outro/a responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.

2.8 Terá a posibilidade de retirar o consentimento?

Terá a posibilidade e o dereito de retirar o seu consentimento para calquera finalidade específica outorgada no seu momento, sen que iso afecte á licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

2.9 Onde poderá exercitar os seus dereitos?

A persoa interesada poderá exercer os seus dereitos sen ningún custo e recibirá unha resposta nos prazos establecidos no RXPD e a LOPDGDD, polos seguintes medios:

• Por escrito no rexistro do Concello da Baña. Esta solicitude deberá ir asinada xunto coa copia do DNI ou pasaporte da persoa interesada. No caso de que se actúe a través de representante legal deberá achegarse, ademais, o DNI e o documento acreditativo da presentación do representante.

• Se o Concello da Baña tivese dúbidas razoables en relación coa identidade da persoa física que cursa a solicitude, poderá solicitar a información adicional necesaria para confirmar a identidade da persoa interesada.

• O Concello da Baña deberá responder a solicitude no prazo dun mes dende a súa recepción. Este prazo poderá prorrogarse ata dous meses, tendo en conta a complexidade e o número de solicitudes recibidas. A persoa interesada, en calquera caso, será informada no prazo dun mes a partir da recepción da solicitude.

• Calquera interesado/a tamén poderá dirixirlle a súa solicitude de exercicio de dereitos ao delegado de protección de datos no seguinte enderezo electrónico: https://sede.concellodabana.gal/opencms/es/procedimientosytramites/tramites/EjercicioDerechosLOPD_N 

2.10 Como pode realizar unha reclamación ante a autoridade de control?

No caso de que non se respectasen os seus dereitos, pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos (AEPD) sita na rúa Jorge Juan, 6, 28001 Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ 

En ambos os casos, deberá achegar a documentación pertinente.

2.11 Cales son as medidas de seguridade?

O Concello da Baña conta cunhas medidas de seguridade establecidas polo seu regulamento interno de seguridade que segue o esquema nacional de seguridade (ENS) regulado polo Real decreto 3/2010, do 8 de xaneiro, en cumprimento do artigo 32 do RXPD e tendo en conta o establecido na disposición adicional primeira da LOPDGDD 3/2018,.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

• Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD) 

• Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos)

• Real decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da administración electrónica