Saíron publicadas as ordenanzas reguladoras e fiscais do servizo de axuda no fogar e do punto de atención á infancia do Concello da Baña no BOP do día 24 de febreiro de 2014.

Ordenanza municipal do servizo de axuda no fogar do Concello da Baña

Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de axuda no fogar do Concello da Baña

Regulamento de réxime interior do punto de atención á infancia do Concello da Baña

Ordenanza fiscal reguladora do prezo público pola prestación do servizo do punto de atención á infancia do Concello da Baña