RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚM. 40/12

ANTECEDENTES

Na acta do Tribunal de Selección con data do 30/05/2012 valóranse as reclamacións presentadas á baremación feita polo Tribunal cualificador do proceso de selección dun/ha traballador/a social do Concello da Baña en réxime de interinidade (con núm. de rex. 498 con data do 24/05/2012; con núm. de rex. 511 con data do 28/05/2012; con núm. de rex. 505 con data do 25/05/2012; con núm. rex. 502 con data do 24/05/2012; con núm. rex. 509 con data do 25/05/2012; con núm. rex. 516 con data do 29/05/2012; con núm. rex. 499 con data do  24/05/2012).

CONSIDERACIÓNS

  1. Considéranse as bases que rexen o proceso selectivo aprobadas mediante decreto do 18/04/2012 así como o decreto de Alcaldía con data do 25/05/2012 no que se acordou a suspensión do proceso selectivo e a reunión do Tribunal para valorar as reclamacións presentadas ata a súa data de reunión.
  2. Considérase o disposto no artigo 21.1 h/ da lei 7/1985 do 2 de abril.

Por todo isto, RESOLVO:

Apelidos e nome DNI Experiencia profesional Formación Puntuación total
Ares Quintáns, Ana 44816933F 12,30 16.25 28,55
Cons Castiñeiras, Almudena 77409468R 7,33 15,00 22,33
Anta Fernández, Ana 76727415J 10,22 11,75 21,97
González Varela, Yolanda 52497242H 6,57 13,50 20,07
Mosteiro Valle, Xosé Manoel 79327680J 11,02 8,75 19,77
Barrientos Conde, María 53300716X 5,42 14,00 19,42
Goberna Comesaña, Ana M.ª 53179249Y 6,87 11,50 18,37
Zapata Criado, Laura 44825337Q 8,89 8,25 17,13
Rodríguez Fernández, Yolanda 36157312R 1,70 15,25 16,95
Barreira Goas, María Xosé 33994205K 12,94 4,00 16,94
García Vila, Tania 35472937Z 4,86 11,25 16,11
López Varela, Area 44838306J 4,64 11,00 15,64
Rodríguez Fernández, Ana María 32672820D 9,80 5,25 15,05
Bargo Fernández, María del Carmen 79331637Z 9,12 5,25 14,37
Espasandín González, Ángela 78791728F 1,99 11,50 13,49
Caamaño Rey, Carmen María 33264488W 9,96 3,00 12,96
Capeáns Outeiro, Marta 78786291K 9,26 3,50 12,76
Huerta Penedo, María 44454306K 4,00 7,50 11,50
Fernández Aboal, María Concepción 35322158T 6,34 4,75 11,09
Crespo Barreiro, Paula 44085166P 8,92 2,00 10,92
Busto Bouzas, María José 79333663Q 2,53 7,75 10,28
Gómez Romero, Josefa 78790419D 0,97 9,25 10,22
Varas Noguerol, Adoración 76828629G 2,04 7,75 9,79
Rodríguez Fernández, Iria 47371067Z 1,60 8,00 9,60
Seoane Lamas, Yolanda 46917384Y 4,60 5,00 9,60
Matos Pereira, M.ª del Carmen 36144264V 3,05 6,50 9,55
Ares Blanco, Diana 44849010E 0,00 9,50 9,50
Gil Gutierrez, KatiusKa 06235499S 4,60 4,75 9,35
Figueiras Iglesias, Alicia 76927210F 4,72 4,50 9,22
Rodeiro Frade, María 44808250H 3,69 5,50 9,19
Gulías Soto, Rita 77406630S 4,96 4,00 8,96
Fondo Cundíns, Susana 78804970R 4,04 4,50 8,54
Rodríguez Fernández, Pablo 34989742A 1,80 5,25 7,05
Fernández Nistal, Antía 34882880E 2,00 5,00 7,00
Castro Rodríguez, Cristina 35473109W 2,76 3,50 6,26
Longueira Vázquez, Laura 52939155D 0,00 6,25 6,25
Lorenzo Paredes, Beatriz 76926674T 0,45 5,75 6,20
Rey Bouzón, Noemí 47382574K 0,00 5,50 5,50
Rial Recarey, Marina 44831000K 1,58 3,50 5,08
Viñas Vals, María Isabel 72694857E 0,00 4,80 4,80
Pereiro Sordo, Beatriz 34635782J 0,13 4,50 4,63
Rendo Santos, Ana M.ª 44806790F 0,00 4,25 4,25
Bello Díaz, María Teresa 76716128L 0,00 4,00 4,00
Cao Meitín, Silvia María 33995321X 1,43 2,50 3,93
Sors Cueto, M.ª Victoria 36143604R 2,19 1,50 3,69
Gesto Gesto, María Isabel 44842996B 0,00 3,50 3,50
González Pérez, Lucía 33350725N 0,00 3,50 3,50
Cerviño Lorenzo, Sandra María 44806840B 0,97 2,50 3,47
Gómez Fernández, Minia 44827812F 0,57 2,75 3,32
Chaves Millán, María 35485935V 0,00 2,50 2,50
López González, Xabier 76727209Z 0,00 2,50 2,50
Torres González, Leticia Lourdes 44833988L 0,00 2,50 2,50
Castro Collazo, Patricia 32707043P 0,00 2,00 2,00
Castro Vázquez, María Auxiliadora 39455718T 0,00 1,25 1,25
Ramos Sánchez, Soraya 45872868N 0,00 0,75 0,75
Segade Dieguez, Paola 44844848T 0,00 0,00 0,00

Terceiro. Contratar como traballadora social do Concello da Baña en réxime de interinidade a D. Ana Ares Quintás.

Cuarto. Requirir a D. Ana Ares Quintás para que no prazo de tres días naturais presente os documentos que acrediten que cumpre todos e cada un dos requisitos esixidos na base 2.ª da convocatoria xunto coa tarxeta da Seguridade Social, no caso de que non os presentase xunto coa solicitude para tomar parte neste proceso selectivo así como para que subscriba a declaración á que se refire o artigo 13.1 do Real decreto 598/1985, do 30 de abril, sobre incompatibilidades.

A Baña, 5 de xuño de 2012

O alcalde                                                                   Dou fe.

O secretario

RECURSOS: Contra este acordo, que pon fin á vía administrativa, pódese interpoñer:

Non obstante, poderá interpoñerse calquera outro recurso que se estime procedente.