ACTA DA COMISIÓN SELECCIONADORA PARA VALORAR OS MÉRITOS DAS PERSOAS INTERESADAS EN CUBRIR A PRAZA DE MONITOR/A DE INGLÉS

LUGAR: salón de sesións da casa do Concello da Baña

DATA: 20 de setembro de 2010

HORA DE COMEZO: 10:30 h

HORA DE REMATE: 12:30 h

ASISTENTES

D.ª Olga Dourado González, presidenta

D.ª Vera Lúcia Antelo Suárez, secretaria

D.ª María del Carmen Pereiro Felípez, vogal (en substitución de Manuela Sofía Abelenda Antelo)

D.ª Patricia Torreira Puga, vogal

As candidatas que presentaron solicitudes foron:

1.       Blanco Sande, Cristina

2.       Caramés Hermo, M.ª Dolores

3.       Pena Andrade, M.ª Mercedes

4.       Rodríguez García, Sonia M.ª

5.       Romero Lema, Sonia

6.       Sieiro Benedetto, Jacqueline

7.       Vilacoba Iglesias, M.ª Dolores

ACORDOS

A Comisión Seleccionadora adopta o seguinte acordo:

1. Logo de estimar os méritos das candidatas, segundo a base 4.ª da convocatoria, a Comisión Seleccionadora emite a seguinte relación de aspirantes por orde das puntuacións finais obtidas:

Apelidos e nome

Titulación

académica

Formación

complementaria

Experiencia

profesional

Outros

méritos

Total
Rodríguez García, Sonia M.ª 2,5 1,26 3,00 1,50 8,26

Blanco Sande, Cristina

2,50 2,00 2,43 1,00 7,93

Romero Lema, Sonia

2,50 1,96 1,66 1,50 7,62
Caramés Hermo, M.ª Dolores 2,50 2,00 0 1,50 6,00
Pena Andrade, M.ª Mercedes 2,50 2,00 (*) 1,5 6,00
Sieiro Benedetto, Jacqueline 2,50 0,86 1,20 1 5,56
Vilacoba Iglesias, M.ª Dolores 2,5 0 (*) 0,5 3

(*) Non foi valorada porque non se acreditou a través dunha certificación oficial de vida laboral actualizada (base 4.ª).

A presidenta remata a sesión e eu redacto esta acta como secretaria que asinan as asistentes.

A secretaria                                                                 Visto e prace

                                                                                  A presidenta

A casa do concello xa conta cunha cadeira elevadora móbil grazas ao cofinanciamento da Deputación da Coruña con base no Programa de eliminación de barreiras arquitectónicas.

ANUNCIO DA ALCALDÍA SOBRE O PROGRAMA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA ANO 2010

D. José Andrés García Cardeso, alcalde do Concello da Baña,

comunícalle a todas as familias con fillos e fillas que cursen 6º de primaria, 1º, 2º, 3º e 4º da ESO e 1º, 2º de bacharelato que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria convoca 3.077 prazas para realizar actividades de Inmersión Lingüística no ano 2010.

Destinatarios: Alumnado de 6º de EP, 1º, 2º, 3º e 4º da ESO e 1º e 2º de bacharelato, de centros educativos sostidos con fondos públicos que impartan ensinanzas de réxime xeral, na Comunidade Autónoma Galega.

Requisitos: Non ser beneficiario dunha axuda no verán de 2008 ou 2009.

                        Nota mínima na área ou materia de lingua estranxeira de 6.

                        Ter superadas todas as áreas ou materias no curso 08/09.

Prazo de solicitude: ata o 12 de marzo

Información: www.edu.xunta.es/axudasle     

                        Consellería de Educación: 981 957 296

 981 957 537

 981 546 503

                        Centros educativos

                        Concello da Baña: 981 886 501 (educadora familiar)

A Baña, 24 de febreiro de 2010

O alcalde