• Autónomos e microempresas teñan ata o 25 de novembro para presentar a solicitude nada sede electrónica do concello
 • Quen cubrira os formularios pode presentar información complementaria cubrindo correctamente o anexo 9

A Baña. 11-11-2020.- O Concello da Baña recórdalle a autónomos e microempresas a 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐮𝐛𝐫𝐢𝐫 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐜𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐨 𝐚𝐧𝐞𝐱𝐨 𝐈𝐗, 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐜𝐢𝐨́𝐧𝐬 𝐝𝐚 𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚 𝐨𝐮 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬. Este apartado do anexo IX é relevante para optar as axudas do PEL Reactiva que promove a Deputación da Coruña en colaboración co Concello.

As condicións das empresas forman parte dos criterios de valoración establecidos pola Deputación da Coruña, polo que se non están sinaladas axeitadamente non se puntuarán e reducirase a posibilidade de optar as subvencións. O anexo IX forma parte da documentación a cumprimentar, e pódese atopar na sede electrónica do Concello da Baña (neste enlace)

Entre os criterios que se valoran para ter acceso a subvención figura o de tipo de empresa, a forma xurídica da mesma, o número de mulleres contratadas, persoas con discapacidade ou menores de 30 anos, así como se se emprega o galego na realización da actividades.

As persoas que xa presentaran a documentación solicitando o PEL Reactiva e non cubriran adecuadamente o anexo IX (se esqueceran de marcar este criterios), poden presentar documentación complementaria antes do día 25 de novembro.

O prazo para solicitar estas axudas remata o 25 de novembro. Sigue lendo esta nova para obter máis información sobre esta convocatoria do PEL Reactiva.

 

 

Venres: 6-11-2020

Autónomos e microempresas da Baña poden solicitar desde mañá as axudas do PEL Reactiva da Deputación

 • A axuda está destinada a costear gastos correntes, arrendamentos, seguros, subministracións, material hixiénico ou adaptación dos locais fronte á covid-19 

 • As persoas interesadas deberán presentar a solicitude ata o 25 de novembro na sede electrónica do Concello

Autónomos e microempresas radicadas no municipio poden solicitar a partir de mañá no Concello da Baña as subvencións incluídas no Plan PEL Reactiva 2020 para costear gastos correntes. Este programa, cofinanciado pola Deputación da Coruña nun 80 por cento, ten como principal obxectivo impulsar a actividade económica e o emprego no municipio bañés contribuíndo a paliar, na medida do posible, os danos derivados da pandemia da covid-19 nas pequenas empresas e persoas autónomas de cara á súa recuperación e viabilidade no novo contexto socioeconómico.

As persoas interesadas deberán presentar as solicitudes por vía telemática a través da Sede Electrónica do Concello da Baña (preme aquí) utilizando o modelo normalizado de solicitude dispoñible na mesma, e deberán achegar a documentación establecida. O prazo para remitir a documentación finaliza o vindeiro 25 de novembro ás 14.00 horas.

O período subvencionable establécese entre o 1 de marzo e o 31 de decembro de 2020. As persoas beneficiarias das axudas deberán presentar a documentación xustificativa antes do 31 de marzo de 2021.

Quen pode solicitar este programa de axudas

Poderán solicitar esta subvención as persoas traballadoras autónomas con ou sen traballadores/as ao seu cargo e microempresas, calquera que sexa a súa forma xurídica, que se atopen nalgún dos seguintes supostos:

 • Grupo I: Que se visen afectados polo peche en virtude do disposto no RD 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada pola COVID-19 e a súa modificación aprobada no RD 465/2020, do 17 de marzo.
 • Grupo II: Que non se visen afectados polo peche, pero cuxa facturación no segundo trimestre fiscal de 2020 se vira reducida, polo menos nun 75% en relación coa media efectuada no semestre natural anterior á declaración do estado de alarma. Cando a persoa física ou xurídica non leve de alta o seis meses naturais esixidos para acreditar a redución dos ingresos, a valoración levarase a cabo tendo en conta o período de actividade.
 • Grupo III: Que se viran na obriga de acollerse a un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Emprego), nos termos establecidos no RD 465/2020, do 17 de marzo.

Para os efectos destas subvencións terán a categoría de microempresa aquelas empresas que ocupan a menos de 10 persoas e cuxo volume de negocios anual ou balance xeral anual non excedan de 2 millóns de euros.

Requisitos básicos

Os requisitos básicos para acceder ao programa PEL Reactiva 2020 da Deputación da Coruña son os seguintes:

 • Ter o domicilio fiscal no Concello da Baña.
 • Non atoparse incurso en ningunha das circunstancias recollidas nos artigos 13.2 e 13.3 da Lei 38/20003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións.
 • Estar ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias coa AEAT, TXSS, Concello da Baña, Comunidade Autónoma de Galicia e coa Deputación Provincial da Coruña.
 • Cumprir coas obrigas establecidas na base 14 das reguladoras destas subvencións.
 • No caso de persoas autónomas: estar dado de alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos (RETA) ou en calquera outro por conta propia da Seguridade Social, ou como mutualista de colexio profesional, con anterioridade ao 14 de marzo.
 • No caso de micropymes: a data de constitución da empresa (data de primeira inscrición no rexistro público correspondente) debe ser anterior ao 14 de marzo.

Gastos subvencionables

Con cargo a esta liñas de axudas, as persoas autónomas e empresas poderán obter financiación para facer fronte aos gastos correntes seguintes (o IVE non é subvencionable):

 • Compra de material antiséptico ou desinfectante, produtos hixiénicos e de limpeza
 • Adaptación de locais ás medidas de protección fronte á covid-19
 • Arrendamentos e canons
 • Primas de seguros (responsabilidade civil, accidentes)
 • Subministracións (auga, gas, combustibles, electricidades)

As bases da convocatoria poden atoparse nos seguintes enlaces ao Boletín Oficial da Provincia (BOP):

https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/08/12/2020_0000005589.pdf 

https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/11/06/2020_0000007937.pdf

 

27 de outubro de 2020

Faise pública a listaxe definitiva da selección dunha persoa docente en substitución doutra para docente de actividades auxiliares de mellora de montes do obradoiro dual Mellora2019.

 

23 de outubro de 2020

Fanse públicas as puntuacions da fase de mérito e entrevista para a selección dun docente de actividades auxiliares de mellora de montes do Obradoiro Mellora2019, para substituír ao docente que causou baixa.

As listaxe pódense consultar nos documentos adxuntos.

 

28 de outubro de 2019

Fanse públicas as listaxes definitivas do alumnado e da equipa docente e directiva do obradoiro de emprego 'Mellora2019' dos concellos da Baña, Val do Dubra, Santa Comba e Negreira.

As listaxes pódense consultar nos documentos adxuntos.

 

23 de outubro de 2019

Fanse públicas as listaxes coas puntuacións totais provisionais do candidatos/as a alumnado e ao equipo docente e dirección do obradoiro de emprego 'Mellora2019' dos concellos da Baña, Val do Dubra, Santa Comba e Negreira.

As cualificacións póndense consultar nos documentos adxuntos.

 

18 de outubro de 2019

Fanse públicas as listaxes das puntuacións da fase de entrevista aos candidatos/as a alumnado da Baña e Val do Dubra do obradoiro de emprego Mellora2019.

As listaxe pódense consultar no arquivo adxunto.

 

17 de outubro de 2019

Fanse públicas as listaxes das puntuacións da fase de entrevista aos candidatos/as a alumnado de Santa Comba e Negreira do obradoiro de emprego Mellora2019.

As listaxes pódense consultar nos arquivos adxuntos.

16 de outubro de 2019

Fanse públicas as listaxes das puntuacións da fase de entrevista das prazas de mestre/a de forestais e mestre/a de carpintería do obradoiro de emprego Mellora2019.

As listaxes pódense consultar nos arquivos adxuntos.

15 de outubro de 2019

Fanse públicas as listaxes das puntuacións da fase de entrevista das prazas de director/a, titor/a e auxiliar administrativo do obradoiro de emprego Mellora2019.

As listaxes pódense consultar nos arquivos adxuntos.

20190322 Obradoiro Xallas Barcala Dubra V Baña facebook

10 de outubro de 2019

Corrección de erros das bases para a selección do alumnado traballador/a e persoal do obradoiro de emprego Mellora2019.

As correccións pódense consultar no documento adxunto.

 7 de outubro de 2019

Fanse públicas as bases do obradoiro de emprego Mellora2019. O prazo de inscrición na Oficina de Emprego remata mañá, 8 de outubro de 2019, ás 14.00 horas

O documento pódese consultar no arquivo adxunto.

 

1 de outubro de 2019

A Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia concedeulles unha subvención aos concellos da Baña, Negreira, Santa Comba e Val do Dubra para poñer en marcha o obradoiro de emprego Mellora2019 co fin de formar  20 persoas durante nove meses.

Os módulos formativos que se van impartir son:

 • Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes de nivel 1
 • Instalación de elementos de carpintería de nivel 2

As persoas beneficiarias son xente maior de dezaoito anos demandantes de emprego inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia, solicitantes de participación en obradoiros de emprego, que carezan de ocupación remunerada e estean dispoñibles para o emprego.

O prazo de inscrición na Oficina de Emprego remata o martes 8 de outubro de 2019 ás 14.00 horas.

A sede do obradoiro estará no Concello de Santa Comba, que actúa como concello promotor.

As bases para seleccionar o alumnado traballador/a e persoal do 'Obradoiro Mellora 2019' pódense consultar no documento adxunto

Máis información na Axencia de Desenvolvemento Local do Concello da Baña e na Oficina de Emprego de Cee.

20200930 Mocidade 02A Casa da Cultura de Negreira acolleu hoxe, 30 de setembro, a presentación do programa de emprego Mocidade 2020, promovido polo Concello de Negreira coa colaboración dos municipios da Baña, Santa Comba e Val do Dubra.

Un total de 16 mozos e mozas menores de 30 anos formaranse durante un período dun ano, nas especialidades de actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinería e na de fábricas de albanelería. O proxecto conta cunha achega da Consellería de Economía, Emprego e Industria, da Xunta de Galicia, que ascende a 369.492,32 euros.

No acto de presentación de Mocidade 2020 interviron o alcalde de Negreira, Manuel Ángel Leis; o rexedor da Baña, José Antonio Pereira Gil; e o alcalde de Santa Comba, David Barbeira. Tamén participou a directora de Mocidade 2020, Alicia Blanco Sande, así como a axente de Desenvolvento Local do Concello de Negreira, Sonia Ponte Esturao.

 

 

20200930 Mocidade 03 

10 de outubro de 2020

O Concello da Baña procedeu á contratación o 5 de agosto de 2020 das seguintes persoas para a formación dunha brigada de prevención e defensa contra incendios forestais do Concello da Baña.

 • Capataz: Raúl Guardado Porto
 • Peón condutor: Marcos Agra Rial
 • Peóns: Joaquín Cuns Santos, Adrián Arias Pereira e Pablo Gómez Nogueira.

Respecto á praza de capataz, o secretario-interventor do Concello da Baña emitiu un informe con data de 21 de agosto no que sinala que a contratación por vía de urxencia de Raúl Guardado Porto efectuouse a proposta da Secretaría-Intervención do Concello da Baña, logo de comprobar que a súa titulación e formación cumprían os requisitos esixidos.

No mesmo informe, o secretario sinala que a persoa que resultou elixida no proceso selectivo, Pablo Negreira Dacunha, renunciou ao posto de traballo por ser contratado polo. SEAGA para a campaña de incendios do verán de 2020.

Así mesmo sinala que chamadas as tres persoas que superaron o proceso selectivo e figuraban na bolsa de contratación, todas elas comunican que estaban traballando ao servizo doutras administración públicas na campaña de incendios do verán 2020 e non podían incorporarse esta tempada ao Concello da Baña.

O informe da secretaría tamén fai constar que o aspirante Iván Silva Ferrín non foi chamado porque non se presentou ao proceso selectivo e non achegou a xustificación de contar coa titulación necesaria para a súa contratación como xefe de brigada.

 

21 de xullo de 2020

Faise pública a resolución da alcaldía que aproba a lista definitiva de admitidos e excluídos para participar no proceso selectivo dun capataz, un peón condutor e tres peóns da brigada de incendios foestais no Concello da Baña, así como a data e o horario da celebración das probas.

A resolución e o listado pódese consultar no documento adxunto.

 

15 de xullo de 2020

Faise pública a resolución da alcaldía que aproba a lista provisional de admitidos e excluídos para participar no proceso selectivo dun capataz, un peón condutor e tres peóns da brigada de incendios foestais no Concello da Baña.

Establecerase o prazo para reclamacións ata o 17 de xullo de 2020 ás 13:00 horas.

A resolución e o listado pódese consultar no documento adxunto.

 

 

16 de xuño de 2020

Publícanse no Boletín Oficial da Provincia do 16 de xuño de 2020 as bases de selección para a contratación dunha brigada de 5 operarios (1 xefe de brigada-capataz; 1 peón condutor e 3 peóns de brigada) para a prevención e defensa contra incendios forestais no Concello da Baña e creación dunha bolsa de contratación e persoal laboral temporal de capaces, peóns condutores e peóns para a brigada de prevención e defensa contra incendios forestais do Concello da Baña.

Poden consultarse neste enlace: https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2020/06/16/2020_0000003606.pdf

Attachments:
Download this file (20200715_Listado_admitidos_Excluidos_Brigada_incendios.pdf)20200715_Listado_admitidos_Excluidos_Brigada_incendios[20200715_Listado_admitidos_Excluidos_Brigada_incendios]104 kB
Download this file (20200721_lista_definitiva_admitidos_brigada_incendios.pdf)20200721_lista_definitiva_admitidos_brigada_incendios[20200721_lista_definitiva_admitidos_brigada_incendios]88 kB

Venres, 25 de setembro de 2020

Faise pública a listaxe final dos alumnos/as-traballadores/as e listaxe e reservas por módulos formativos para o programa de emprego Mocidade 2020.

O listado pódese consultar no documento adxunto.

 

Mércores, 16 de setembro de 2020

Fanse públicos os listados coa puntuación definitiva do alumnado-traballador e do persoal docente para o Programa de emprego Mocidade 2020.

Os listados pódense consultar nos documentos adxuntos.

 

Venres, 11 de setembro de 2020

Faixe pública a listaxe provisional coa varemación dos méritos alegados polo alumnos/traballadores para o Programa de emprego Mocidade 2020.

A listaxe pódese consultar no documento adxunto.

 

Xoves, 10 de setembro de 2020

Fanse pública as puntuacións provisionais dos participantes na oferta de emprego para persoal docende e administrativo do programa de emprego Mocidade 2020.

Nos arquivos adxuntos pódense consultar as puntuacións dos aspirantes ao posto de director, titor, mestre de xardinería, emtre albaneleria e administrativo.

 

Martes, 8 de setembro de 2020

Faise pública as puntuacións da entrevista de preselección do alumnado/traballador procedente dos concellos de Santa Comba e Val do Dubra para o programa de emprego Mocidade 2020.

O resultado da entrevista pódese consultar no documento adxunto.

 

Venres, 4 de setembro de 2020

Faise pública as puntuaciones da entrevista de preselección do alumnado/traballador procedente dos concellos da Baña e Negreira para o programa de emprego Mocidade 2020.

O resultado da entrevista pódese consultar no documento adxunto.

 

Xoves, 3 de setembro de 2020

Fanse públicas as puntuacións da entrevista dos candidatos/as seleccionados/as para o Programa de emprego Mocidade 2020 para os postos de mestre/a especialidade de fábricas de albañilería e de mestre/a especialidade de actividades auxiliares en viveiros, parques e xardíns.

As puntuacións pódense consultar nos documentos adxuntos.

 

 

Mércores, 2 de setembro de 2020

Fanse públicas as puntuacións da entrevista dos candidatos/as seleccionados/as para o Programa de emprego Mocidade 2020 para os postos de director/a, titor/a e técnico/a en xestión administrativo/a.

As puntuacións pódense consultar nos documentos adxuntos.

 

Mércores 12 de agosto de 2020 (actualización)

 

Advertidos erros nas bases para a selección do alumnado traballador/a e persoal directivo, docente e administrativo de apoio ao Programa de emprego Mocidade 2020, con posterioridade á súa aprobación, e tras consultar coa Consellería de Economía, Emprego e Industria, considérase necesaria a aprobación dunha nova versión das mesmas, corrixida e actualizada.

As bases elaboradas polo grupo de traballo mixto figuran no documento anexo a esta nova.

 

Mozos da Baña inscritos no Sistema de garantía xuvenil poden optar ao Programa de emprego mocidade 2020 (29/07/2020)

Mozos e mozas en situación de desemprego e inscritos no Sistema de garantía xuvenil poderán optar ao Programa de emprego Mocidade 2020 para formarse durante doce meses en albanelería e actividades auxiliares de viveiros, xardíns e centros de xardinería. Para poder ser seleccionados teñen que estar inscritos na oficina de emprego Santiago Norte demandando participar en escolas taller, casas de oficios, taller de emprego ou outros programa de emprego e formación dual.

As bases para a selección de alumnado e de persoal directivo e docente pódense consultar no documento adxunto.

O Concello de Negreira como promotor do ‘Programa de emprego mocidade 2020’, xunto cos Concellos da Baña, Santa Comba e Val do Dubra, é beneficiario dunha subvención por parte da Consellería de Economía, Emprego e Industria para a realización dun programa de emprego para as persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Neste programa de emprego poderán participar 16 alumnos/as traballadores/as. 8 participantes formaranse na especialidade de  fábricas de albanelería (EOCB0108); e outros 8 na especialidade de actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinería (AGAO0108).

Este Programa de emprego terá unha duración de 12 meses, e a preselección de alumnos/traballadores farase na oficina de emprego Santiago Norte. Poderán ser preseleccionados aqueles mozos e mozas que xa están inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil e que  demanden algún dos seguintes servizos: escolas taller (código 320), casa de oficios(330), taller de emprego (340), ou outros programas de emprego de formación dual (370). 

As persoas interesadas en participar no obradoiro e que non estean inscritas nos devanditos códigos poden anotarse dirixíndose á citada oficina a través das seguintes canles:

Quen aínda non estea inscrito no Sistema de Garantía Xuvenil poderá  facelo dirixíndose á citada oficina a través das seguintes canles:

As persoas interesadas en participar no 'Programa de Emprego Mocidade 2020' como persoal directivo, docente ou administrativo de apoio terán que figurar na oficina de emprego solicitando esas ocupación ou anotarse nas mesmas ata o día 06 de agosto de 2020 (incluído). Poden pedir cita previa na oficina de emprego neste enlace.

Para máis información sobre este proceso poñánse en contacto coa oficina de emprego Santiago Norte (dirección, horarios e teléfono neste enlace).

 

Attachments:
Download this file (20200902_Puntuacion_Director.pdf)20200902_puntuacions_director[20200902_puntuacions_director]466 kB
Download this file (20200902_Puntuación_Administrativo.pdf)20200902_puntuacions_administrativo[20200902_puntuacions_administrativo]453 kB
Download this file (20200902_Puntuación_titor.pdf)20200902_puntuacions_titor[20200902_puntuacions_titor]415 kB
Download this file (20200903_Puntuacion_mestre_albanel.pdf)20200903_puntuacion_mestre_albanel[20200903_puntuacion_mestre_albanel]430 kB
Download this file (20200903_Puntuacion_mestre_xardins.pdf)20200903_puntuacion_mestre_parques_xardins[20200903_puntuacion_mestre_parques_xardins]427 kB
Download this file (20200904_puntuacións_entrevista_Mocidade2020.pdf)20200904_puntuacion_entrevista_alumnado_Mocidade2020[20200904_puntuacion_entrevista_alumnado_Mocidade2020]381 kB
Download this file (20200908_resultadose_entrevista_StaCombaVDubra.pdf)20200908_Resultado_entrevista_alumnado_Mocidade2020[20200908_Resultado_entrevista_alumnado_Mocidade2020]291 kB
Download this file (20200910_ListaxeProvisional_administrativo.pdf)20200910_listaxe_provisional_Administrativo[20200910_listaxe_provisional_Administrativo]552 kB
Download this file (20200910_ListaxeProvisional_DIRECTOR.pdf)20200910_listaxe_provisional_director[20200910_listaxe_provisional_director]552 kB
Download this file (20200910_ListaxeProvisional_mestreXARDINERIA.pdf)20200910_listaxe_provisional_MestreXardineria[20200910_listaxe_provisional_MestreXardineria]560 kB
Download this file (20200910_ListaxeProvisional_TITOR.pdf)20200910_listaxe_provisional_titor[20200910_listaxe_provisional_titor]515 kB
Download this file (20200910_ListaxeProvisonal_mestreALBANELERIA.pdf)20200910_listaxe_provisional_MestraAlbaneleria[20200910_listaxe_provisional_MestraAlbaneleria]561 kB
Download this file (20200911_Preseleccionalumnos_traballadores.pdf)20200911_listado_provisional_meritos_alumnado[20200911_listado_provisional_meritos_alumnado]828 kB
Download this file (20200916_listaxe_def_administrativo.pdf)20200916_listaxe_def_administrativo[20200916_listaxe_def_administrativo]495 kB
Download this file (20200916_listaxe_def_albaneleria.pdf)20200916_listaxe_def_albaneleria[20200916_listaxe_def_albaneleria]474 kB
Download this file (20200916_listaxe_def_alumnado.pdf)20200916_listaxe_def_alumnado[20200916_listaxe_def_alumnado]1426 kB
Download this file (20200916_listaxe_def_director.pdf)20200916_listaxe_def_director[20200916_listaxe_def_director]500 kB
Download this file (20200916_listaxe_def_titor.pdf)20200916_listaxe_def_titor[20200916_listaxe_def_titor]469 kB
Download this file (20200916_listaxe_def_xardineria.pdf)20200916_listaxe_def_xardineria[20200916_listaxe_def_xardineria]469 kB
Download this file (20200917_Listaxe_alumnado_corrixido.pdf)20200917_Listaxe_alumnado_corrixido[20200917_Listaxe_alumnado_corrixido]1138 kB
Download this file (20200917_Listaxe_definitiva_titores_corrixida.pdf)20200917_Listaxe_definitiva_titores_corrixida[20200917_Listaxe_definitiva_titores_corrixida]303 kB
Download this file (20200925_listaxe_final_alumnado.pdf)20200925_listaxe_final_alumnos_traballadores[20200925_listaxe_final_alumnos_traballadores]1184 kB
Download this file (DECRETO_DEFINITIVO_PROGRAMAMOCIDADE20.pdf)Decreto definitivo de Mocidade 2020 e novas bases para a selección[ ]10852 kB