20190629 apertura piscina municipal 01O verán está chegando ao seu fin e por iso a piscina municipal da Baña xa ten data de clausura. Estas instalacións municipais permanecerán abertas ata o vindeiro domingo 15 de setembro, despois de máis de dous meses a disposición da veciñanza.

Ata entón, o horario continuará sendo o xa estipulado para o mes de setembro (de 15.30 a 20.30 horas).

20190803 Camilo Canay

O Concello da Baña quixo render homenaxe aos veciños de maior idade que asistiron hoxe a XXVI Festa dos Maiores, motivo polo que o alcalde entregoulles sendos agasallos a Camilo Canay Landeira, da parroquia de Ermida e con 102 anos, e a Carolina Pereiro Romero, de Vilarnovo que xa cumpriu 92 anos.

20190803 Carolina Otero

Jose Antonio Pereira sorprendeu aos dous homenaxeados cando estaban xa sentados para iniciar o xantar que se celebrou na área recreativa Agra de Chans e ao que asistiron 600 veciños e veciñas da Baña para conmemorar a vixésimo sexta edición da Festa do Maiores. Pereira Gil asegurou despois da misa que a intención do equipo de goberno é manter esta festa, e “promover medidas e iniciativas para mellorar a calidade de vida das persoas maiores e previr situacións de soidade”.

20190803 Asistentes festa maiores baña

A festa comezou coa actuación das Pandereteiras da Baña, que estiveron actuando durante media hora antes de que comezase a misa. Despois, pulpería Veloso encargouse de preparar e servir un menú a base de empanada, pulpo e carne ao caldeiro que saciou os padais más esixentes. A Charanga Os Celtas e Faisca da Pontraga animaron a sobremesa e provocaron que moitos dos asistentes se animasen a bailar e cantar algúns dos temas que tocaron.

Album de fotos no facebook do Concello da Baña (neste enlace)

20190803 Pandeireteiras da Baña

20190720 PAI Baña preinscricionO Concello da Baña abre un novo prazo de preinscrición para cubrir as tres prazas que quedaron vacantes no Punto de Atención á Infancia (PAI) da Baña, unha vez que rematou a primeira período de matriculación para o curso 2019-2020. As familias con nenos ou nenas de 3 meses a 3 anos que queiran levarlos ao PAI da Baña deberán presentar a documentación entre os días 23 e 26 de xullo na Concellaría de Cultura e Servizos Sociais da Baña, en horario de 09.00 a 14.00 horas.

As nenas e nenos que acudiron o curso 2018-2019 ao PAI da Baña teñen xa garantida praza para o vindeiro curso escolar 2019-2020. Dende a Concellería de Cultura e Servizos Sociais poranse en contacto coas familias para indicarlles a documentación que terán que presentar para renovar a matrícula e os prazos no que deberán facelo.

As tres prazas vacantes poderán solicitalas as familias que non son usuarias do PAI, que teñen nenos ou nenas maiores 3 meses e que non tiveran cumpridos os 3 anos o 31 de decembro de 2018, agás que teñan necesidades específicas de apoio educativo susceptibles de integración.

Nos arquivos adxuntos pódese consultar o Anexo I que deben cubrir e entregar todas as familias interesadas en solicitar praza; o baremo que se seguirá para a puntuación dos aspirantes, o BOP no que aparece a resolución da alcaldía co período de preinscrición.

Para solicitar a preinscrición neste novo período as familias deberán presentar a seguinte documentación:

 • Anexo I 
 • A fotocopia do DNI ou outro documento acreditativo da identidade da/o nai/pai, acolledor/a ou representantes legais segundo proceda.
 • A fotocopia do libro de familia, no seu defecto outro documento que acredite oficialmente a situación familiar.
 • A fotocopia do título de familia numerosa, de ser o caso.
 • No caso de nenas/os con discapacidade ou necesidades educativas especiais, os informes do Equipo de Valoración e Orientación das xefaturas territoriais das consellerías competentes na materia ou da Unidade de Atención Temperá segundo proceda.
 • A resolución de acollemento.
 • Nos casos de non estar censado no concello onde estea o PAI, pero algún dos proxenitores ou representante legal da crianza teña o seu posto de traballo no municipio no que estea o PAI, achegarase certificado da empresa, institución ou administración correspondente.
 • No caso de estar censado nun concello limítrofe a aquel onde radica o PAI, o certificado de empadroamento do concello do que procede.
 • A certificación correspondente no caso de que algún membro da unidade familiar estea afectado de discapacidade física, psíquica ou sensorial, ou enfermidade que requira de internamento periódico ou padeza enfermidades crónicas ou outras afeccións alegadas polos membros da unidade familiar.
 • A condición de familia monoparental acreditarase coa fotocopia da sentenza de separación, divorcio, nulidade ou medidas paterno-filiais.
 • Outros documentos se procederen, nos que consten incidencias familiares, económicas e sociais susceptibles de puntuación no baremo. O informe dos Servizos Sociais do Concello ou da Administración autonómica nos supostos en que sexa necesario por falta de acreditación documental suficiente ou pola situación especial en que viva a unidade familiar.
 • A copia da última nómina ou a xustificación da situación laboral no momento da solicitude con especificación da xornada laboral.
 • A certificación expedida polo SEPE acreditativa das prestacións percibidas, de ser o caso ou de estar inscrito como demandante de emprego.
 • No suposto de profesionais liberais e autónomas/os, o certificado expedido pola Administración estatal da Axencia Tributaria que acredite a alta no IAE e o último recibo do pagamento da cota á Seguridade Social ou o certificado da mutualidade profesional.
 •  A copia da declaración do IRPF do exercicio anterior (2017) de todos os membros da unidade familiar, só no caso de non autorizar a consulta directamente polo Concello. Para o suposto de que non se teña presentada, a persoa interesada deberá asinarlle a correspondente autorización ao Concello para obter os datos de carácter tributario necesarios para determinar a renda da unidade familiar. Para ambos os efectos todos os membros con ingresos que compoñen a unidade familiar deberán asinar a dita solicitude .
 • No suposto de percibir pensión, o certificado expedido polo Instituto Nacional da Seguridade Social ou da Administración autonómica pagadora desta.
 • Nos casos de nulidade matrimonial, separación ou divorcio, considérase a renda de quen exerza a garda e a custodia do/a menor e a pensión compensatoria que perciba o cónxuxe que a ostente e de alimentos dos/as fillos/as ao seu cargo. No caso de non as percibiren, acreditarase esta circunstancia coa copia da reclamación xudicial presentada para o efecto.
Attachments:
Download this file (20190720_Anexo_1_PAI_BAÑA.pdf)20190720_Anexo_I_para_cubrir[20190720_Anexo_I_para_cubrir]261 kB
Download this file (20190720_baremo.pdf)20190720_baremo_praza_PAI_Baña[20190720_baremo_praza_PAI_Baña]55 kB
Download this file (20190720_BOPPAI2019.pdf)20190720_BOP_resolucion_alcaldia[20190720_BOP_resolucion_alcaldia]140 kB

 20190731 ALI6667

O Punto de Atención á Infancia (PAI) do Concello da Baña pechou esta mañá o curso 2018/19. O grupo de artistas Fabaloba foi o encargado de clausurar esta etapa da man do seu espectáculo ‘A casa encantada de Alí’, dirixido ao alumnado que estivo acompañado polas súas familias e polas súas mestras, que tamén presidiron o acto de graduación para a cativada que se traslada á escola infantil o vindeiro curso.

Hoxe comezaron as vacacións para a cativada de entre 0 e 3 anos que formou parte do PAI da Baña durante o actual curso. A agrupación artística Fabaloba visitou ao alumnado co seu espectáculo interactivo ‘A casa encantada de Alí’, que inclúe cancións, xogos e contos infantís en galego para despedir a esta familia que medrou xunta durante os últimos 9 meses. 

Nesta ocasión as familias tamén estiveron convidadas á celebración, polo que non perderon a oportunidade de pasar unha divertida mañá xunto con todo o equipo do PAI. Ademais, as mestras do centro entregaron diplomas e barretes aos cativos e cativas que pasarán á escola infantil o vindeiro curso. 

Album de fotos no facebook do Concello da Baña (neste enlace).

O Concello da Baña fai oficial o seu convenio coa Unidade de atención temperá de Santa Comba, mediante o cal os veciños máis novos do municipio poden gozar dos seus servicios.

Deste xeito, a cativada bañense de 0 a 6 anos poderá acudir á unidade, situada na Casa da Cultura de Santa Comba (Rúa Miraflores, 0, 15840), sempre que un pediatra o derive previamente. Alí gozará dos servicios que proporcionan as súas tres áreas: coordinación e atención ás familias, logopedia e terapia ocupacional e reeducación funcional.

O obxectivo desta iniciativa é promover a igualdade, a saúde e a inclusión social mediante un conxunto de intervencións dirixidas á poboación infantil de 0 a 6 anos con trastornos do desenvolvemento ou en risco de padecelos, a súa familia e contorno, co fin de facilitar a súa autonomía persoal e a dita inclusión.

Os interesados poderán informarse máis detalladamente no departamento de servicios sociais do Concello da Baña.20190718 Informacion Paxina Web